Billijke vergoeding van 200.000 euro voor ex-werkneemster Aldi na langdurige arbeidsongeschiktheid

Gepubliceerd op: 22-02-2021

Sinds op 1 juli 2015 de ‘billijke vergoeding’ haar intrede deed in het arbeidsrecht heeft dit al veel interessante jurisprudentie opgeleverd. Nog steeds ligt de lat hoog om een (hoge) billijke vergoeding toegekend te krijgen, zeker op de grondslag dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever (artikel 7:682 lid 1 aanhef en onder c van het Burgerlijk Wetboek). Toch heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch onlangs aan een ex-medewerkster van Aldi een billijke vergoeding toegekend van € 200.000,00.

 

Waar gaat deze zaak over?

Voormalig werkneemster is bij Aldi begonnen als caissière en is doorgegroeid tot expeditiemanager. Toen zij bij een andere vestiging heeft gesolliciteerd voor de functie van distributiemanger is haar leidinggevende begonnen met pestgedrag. Hij doet uitspraken als: “Ik heb mezelf voorgenomen jou 10 keer per dag te raken” en “We krijgen volgende week tenten in de aanbieding..ook jou maat zit erbij”. Zij voelde zich zodanig gepest en geïntimideerd dat zij zich na twee jaar heeft ziekgemeld. Op advies van de bedrijfsarts zijn partijen gestart met mediation. Dit is niet gelukt, waarnaar werkneemster zelfs geprobeerd heeft zichzelf van het leven te beroven. Zij blijft psychische klachten houden door het gedrag van haar leidinggevende. Nadat de werkneemster twee jaar arbeidsongeschikt is geweest, heeft het UWV aan Aldi nog een een loonsanctie opgelegd, omdat Aldi zich onvoldoende heeft ingespannen om werkneemster te re-integreren.

 

Langdurige arbeidsongeschiktheid

In mei 2019 heeft het UWV Aldi toestemming gegeven om de arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.  Dit is mogelijk als er sprake is geweest van 104 weken ziekte en er geen loonsanctie meer van toepassing is. De wettelijke loondoorbetalingsverplichting stopt dan en het UWV kan gevraagd worden een ontslagvergunning te verlenen. Aldi heeft deze aangevraagd en ook verkregen. Aan werkneemster is alsdan wel een transitievergoeding verschuldigd en deze is ook aan haar door Aldi uitbetaald.

 

Procedure kantonrechter

Werkneemster is hierna echter een procedure gestart, omdat zij van mening was dat zij naast de betaalde transitievergoeding recht heeft op een billijke vergoeding voor het ernstig verwijtbaar handelen van werkgever. De kantonrechter wees dit verzoek echter af, waarna werkneemster in beroep is gegaan bij het gerechtshof.

 

Procedure gerechtshof

Voor het toekennen van een billijke vergoeding geldt een hoge drempel, zo stelt het gerechtshof. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt deze drempel overschreden. In deze zaak is deze hoge drempel volgens het Hof wel degelijk overschreden. Zo is er bijvoorbeeld niet genoeg ingezet op mediation en werd er geen toestemming gegeven voor het inschakelen van een gespecialiseerde psycholoog. Verder is het tweede spoor niet voldoende benut. Het gerechtshof komt samengevat dan ook tot de conclusie dat Aldi haar re-integratieverplichtingen grovelijk heeft veronachtzaamd.

 

Hoogte billijke vergoeding

De hoogte van een billijke vergoeding is niet in de wet vastgesteld, maar moet door de rechter berekend worden. Het gerechtshof heeft in deze zaak gekeken naar het inkomensverlies welke is ontstaan door het verwijtbaar handelen over periode van arbeidsongeschiktheid tot vijf jaar na de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Het gerechtshof vond deze termijn redelijk, omdat niet te verwachten is dat de medewerkster binnen vijf jaren na de einddatum elders een vergelijkbaar inkomen zou kunnen genereren gelet op haar mentale klachten. Het inkomensverlies is door het Hof vastgesteld op € 214.675,92. Gelet op handelwijze van Aldi acht het Hof een billijke vergoeding van € 200.000,-- redelijk. Deze wordt dan ook aan werkneemster toegekend.

 

Uit deze zaak volgt dat het zaak is dat werkgevers zich terdege realiseren dat re-integratieverplichtingen goed vormgegeven en uitgevoerd dienen te worden.

 

Heeft u te maken met een arbeidsrechtelijke kwestie? Neem dan contact met ons op via info@vanhunnikenkok.nl of bel 0318- 24 81 24.

 

mr. W. Kok