Algemene voorwaarden - Van Hunnik & Kok advocaten

Algemeen

Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding tussen de opdrachtgever of de cliënt en Van Hunnik & Kok advocaten LLP, die in het hiernavolgende met haar handelsnaam “Van Hunnik & Kok advocaten” zal worden aangeduid.

Opdracht

1.1. Van Hunnik & Kok advocaten gevestigd te Ede onder Kamer van Koophandelnummer 65875125. Van Hunnik & Kok advocaten is een limited liability partnership (LLP) naar het recht van Engeland en Wales met zetel te 51 Portland Road, Kingston upon Thames, Surrey, KT1 2SH Engeland en is als Van Hunnik & Kok advocaten LLP ingeschreven onder registratienummer OC411220 bij het Companies House te Cardiff. 

1.2.  Opdrachtnemer is altijd Van Hunnik & Kok advocaten en nimmer een lid (member), bestuurder of werknemer van Van Hunnik & Kok advocaten. Eventuele vorderings- en verhaalsrechten met betrekking tot de diensten van Van Hunnik & Kok advocaten of anderszins worden aldus uitsluitend uitgeoefend tegen Van Hunnik & Kok advocaten en niet tegen haar hulppersonen, leden (members), bestuurders, functionarissen, opdrachtgevers of werknemers. Voormelde personen kunnen mede een beroep op deze bepaling doen.

1.3.  Van Hunnik & Kok advocaten bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in de artikelen 7:403 (lid 2), 7:404, 7:407 (lid 2) en 7:409 BW wordt uitgesloten.

1.4.  Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht door een ander wordt verstrekt dan de cliënt, kan Van Hunnik & Kok advocaten een schriftelijke opdracht, ondertekend door de cliënt, verlangen.

1.5.  Van Hunnik & Kok advocaten neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Van Hunnik & Kok advocaten voert de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. Niet wordt ingestaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

1.6.  Opdrachtgever dient alle voor behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens en informatie aan Van Hunnik & Kok advocaten te verschaffen. Indien hieraan niet wordt voldaan, is Van Hunnik & Kok advocaten gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de opdracht. Tot deze noodzakelijke gegevens behoren de ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vereiste identificatiegegevens.

1.7.  Opdrachtgever dient Van Hunnik & Kok advocaten onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. Voorts staat de opdrachtgever in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Van Hunnik & Kok advocaten verstrekte gegevens en informatie.

Honorarium

2.1.  Van Hunnik & Kok advocaten is gerechtigd om periodiek haar tarieven aan te passen.

2.2.  Naast het honorarium wordt de opdrachtgever aan Van Hunnik & Kok advocaten verschuldigd de verschotten die bestaan uit te specificeren kosten zoals, maar daartoe niet beperkt, griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, kosten uittreksels en dergelijke en niet eenvoudig te specificeren kantoorkosten zoals porto, telefoon, telefax en dergelijke welke door haar op een percentage van het honorarium vastgesteld kunnen worden.

Declaraties

3.1.  Door het verlenen van de opdracht en de aanvaarding daarvan door Van Hunnik & Kok advocaten, aanvaardt de opdrachtgever aansprakelijkheid voor de voldoening van de met betrekking tot de opdracht verzonden declaraties.

3.2.  De opdrachtgever is aan Van Hunnik & Kok advocaten een voorschot verschuldigd op het aan haar toekomende, indien en voorzover door Van Hunnik & Kok advocaten terzake een voorschot in rekening wordt gebracht.

3.3.  Van Hunnik & Kok advocaten is gerechtigd gedurende de uitvoering van de opdracht tussentijds te declareren.

3.4.  Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen Van Hunnik & Kok advocaten in verband met de opdracht toekomt.

3.5.  De betalingstermijn van declaraties is veertien dagen na factuurdatum.

3.6.  Het bestuur van Van Hunnik & Kok advocaten is – zolang dit bestuur tevens het bestuur vormt van de Stichting beheer derdengelden Van Hunnik & Kok advocaten – steeds bevoegd opdracht te verstrekken tot overboeking van saldi van de opdrachtgever aan Van Hunnik & Kok advocaten ter voldoening van hetgeen Van Hunnik & Kok advocaten ten titel van honorarium, verschotten en daarover verschuldigde omzetbelasting toekomt.

Opschorting, klachten

4.1.  Indien een declaratie, danwel een voorschot als bedoeld in artikel 3, na afloop van de betalingstermijn en ondanks schriftelijke aanmaning tot betaling van de zijde van Van Hunnik & Kok advocaten, niet wordt voldaan, kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort. Van deze opschorting zal de opdrachtgever direct schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Rente en incassokosten

5.1. Indien de opdrachtgever de declaratie niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever aan Van Hunnik & Kok advocaten de wettelijke (handels)rente alsmede buitengerechtelijke incassokosten conform de WIK verschuldigd.

Aansprakelijkheid

6.1.  Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan Van Hunnik & Kok advocaten verstrekte opdracht een of meer fouten worden gemaakt is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aan Van Hunnik & Kok advocaten aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars is. Van Hunnik & Kok advocaten is in concrete gevallen steeds bevoegd een aangepaste aansprakelijkheidslimiet overeen te komen.

6.2.  Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien Van Hunnik & Kok advocaten aansprakelijk is voor de fouten van ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

6.3.  Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens indien Van Hunnik & Kok advocaten haar diensten heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

6.4.  Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede gemaakt ten behoeve van de aan Van Hunnik & Kok advocaten verbonden medewerkers, leden (members), bestuurders en alle overigen die op haar kantoor werkzaam zijn, al dan niet in loondienst, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Intellectuele eigendom

7.1 Van Hunnik & Kok advocaten behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomsten met opdrachtgever.

7.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan de producten en diensten van Van Hunnik & Kok advocaten, waaronder begrepen maar uitdrukkelijk maar niet beperkt tot (computer)programma’s, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Archivering

8.1.  Nadat de opdracht door Van Hunnik & Kok advocaten is beëindigd, staan alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige originele stukken aan deze ter beschikking. De opdrachtgever kan deze desgewenst bij Van Hunnik & Kok advocaten opvragen. Van Hunnik & Kok advocaten zal het overblijvende dossier gedurende zeven jaar bewaren. Na afloop van de termijn van zeven jaar zal het dossier worden vernietigd. Van Hunnik & Kok advocaten is bevoegd de voormelde dossiers op digitale wijze te bewaren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1.  Op de overeenkomst tussen Van Hunnik & Kok advocaten en haar opdrachtgevers en cliënten is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Elk geschil voortvloeiende uit de tussen Van Hunnik & Kok advocaten en de opdrachtgever gesloten overeenkomst of dienstverlening, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, zulks met uitzondering van die geschillen welke wettelijk tot de bevoegdheid van de Kantonrechter behoren.

Versie mei 2016 – gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65875125